Vad är egentligen hälsa och hur ser vi på hälsa idag? Hur sjukvården definierar och ser på hälsa, sjukvård och friskvård är avgörande för hur de samhälleliga strukturerna utformas. Med en ökad medvetenhet kan människor använda sin fria vilja, potential och rätt till självbestämmande för att i större utsträckning skapa och upprätthålla en god hälsa genom att ta informerade, medvetna beslut.

Människors hälsa är beroende av en god miljö, och det är därför ytterst viktigt att lyfta hur denna påverkas av vår livstil och våra val, och vad vi kan göra för att påverka både vår natur i stort och vår omedelbara hem- och närmiljö. En ren omgivning utan kemikalier och föroreningar stärker allt levande på jorden och bidrar till ökad livskvalitet. Hur vi ser på och behandlar miljön kommer vara ett av de viktigaste fokusområdena för mänskligheten under kommande årtionden, och vilka val vi gör kommer vara avgörande för hur denna framtid kommer se ut.

Vilka rättigheter har vi egentligen som medborgare när det kommer till den egna hälsan, och vilket inflytande har vi när det gäller medbestämmande i sjukvården? Vem är det som kommer med rekommendationer och på vilka grunder vilar oftast dessa riktlinjer? Frågor om den demokratiska delaktigheten i den egna hälsan och närmiljön är högst aktuella och relevanta.

Hälsoupplysningens Vision

Hälsoupplysningen ska bli en kunskapsbank och plattform som syftar till att utgöra ett alternativ till den konventionella information som mestadels sprids både genom traditionella informationskanaler och media. Genom att sprida information och kunskap som i dagsläget inte når den större allmänheten skapas förutsättningarna för en öppen dialog kring vår hälsa, miljö och samhälle.

 

Här på Hälsoupplysningen kommer en uppsjö av artiklar, forskning och annat material från betrodda källor finnas tillgängliga jämsides rekommendationer, riktlinjer och lagstiftning från myndigheter och den information dessa sprider, för att ge människor en större valfrihet och tillhandahålla möjligheten att bilda sig en egen uppfattning. Huvudområdena för artikeldatabasen kommer vara de tre ledorden Hälsa, Miljö och Valfrihet, och under dessa faller en rad rubriker där intressant, relevant, väl underbyggd forskning och information kommer finnas. Redan nu kan man se vilka dessa områden är, men den officiella lanseringen av kunskapsbanken sker under våren 2017.

 

Gruppen som står bakom Hälsoupplysningen är en oberoende, ej statligt anknuten samling av forskare och ämneskunniga individer.

 

Vill du hålla dig uppdaterad kring lanseringen av hemsidan, så fyll i din emailadress nedan.